16η Πρόσκληση της ΠΙΝ για Αρχαιρεσίες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 30 Αυγούστου 2019
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Π. οικ. 74804/50
Ταχ. Δ/νση: Σαμάρα 13
Ταχ.Κώδικας: 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνο:2661362284
email:gramsylorg@kerkyra.gr

ΠΡΟΣ: -κ.κ. Ρόδη Κράτσα –
Τσαγκαροπούλου
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
-Τακτικά μέλη Περιφερειακού
Συμβουλίου Ιονίων Νήσων
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 και 167-169 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄) και το Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄) σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα της Ιονίου Βουλής, Μουστοξύδη 3, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής.
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Γεώργιος Στασινόπουλος

Κοιν.: 1. κ.κ Βουλευτές Π.Ι.Ν.
2. κ.κ. Δημάρχους Π.Ι.Ν.
3. Μ.Μ.Ε Π.Ι.Ν.